W ostatnim czasie obserwujemy większą świadomość konsumentów w zakresie bezpieczeństwa a także jeśli chodzi o produk­ty pielęgnacyjne dla zwierząt hodowlanych, domowych oraz bytujących i ich jakość. Produkty pozyskiwane od zwierząt, takie jak mleko czy jaja, powinny wyróżniać się wysoką zdrowotnością. Podstawowym warunkiem umożli­wiającym realizację tego celu są prawidłowe żywienie i odpowiednia pielęgnacja.

Chcielibyście Państwo poznać sekret jakości jaką mają produkty pielęgnacyjne dla zwierząt marki OVER Vet? Zapraszamy do lektury artykułu, z którego dowiecie się, dlaczego nasze produkty są bezpieczne, skuteczne i wysokiej jakości.

Wymagania prawne w Unii Europejskiej nie określa­ją podstawowych wymagań bezpieczeństwa i jakości jakie muszą spełniać produkty pielęgnacyjne dla zwie­rząt hodowlanych, domowych i bytujących. Jedynie określają wymagania dla produktów kosmetycznych (produktów dla ludzi) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223 / 2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych oraz zharmonizowaną z wyżej wy­mienionym rozporządzeniem, normą PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcyjnych.

Produkty pielęgnacyjne dla zwierząt w standardzie produktów kosmetycznych dla ludzi

Firma OVER Group, kilka lat temu, stanęła przed wy­borem. Czy produkować wyroby wyłącznie spełniając wymagania o mieszaninach chemicznych czy pójść o krok dalej…? Decyzja mogła być tylko jedna. Dlate­go, w tym momencie, OVER Group jako jeden z nielicznych pro­ducentów, opracowuje, wdraża i produkuje produkty pielęgnacyjne dla zwierząt, w standardzie produktów kosmetycznych dla ludzi! Zadanie mamy ułatwione, ponieważ jesteśmy rów­nież producentem produktów kosmetycznych dla lu­dzi dla marki OVER Cosmetics i Klientów zewnętrz­nych OVER Pack.

Zespół doświadczonych chemików opracowuje recepturę produktu pielęgnacyjnego. Dzieje się to w ścisłej współpracy ze specjalistą ds. produktu. To właśnie bowiem on rozma­wia z Państwem w terenie i doskonale zna potrzeby wszystkich naszych i Państwa Klientów. Dzięki takiej współpracy, zootechniczna wiedza jest trwale związa­na chemicznie i tworzy wysokiej jakości produkt pie­lęgnacyjny marki OVER Vet.

Każdy produkt jest również testowany w tzw. te­stach terenowych i udoskonalany zgodnie z uwaga­mi naszych Klientów. Równolegle w jednostce Badań i Rozwoju przeprowadzane są testy stabilności. Natomiast w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych badania dermatologiczne i testy skuteczności kon­serwacji (tzw. challenge test).

Testy stabilności wykonywane metodą przyspieszonego starzenia

Badania stabilno­ści wykonywane są opracowaną przez nas metodą przyspieszonego starzenia przez 3 miesiące. Przy­spieszone warunki starzenia są uzyskiwane poprzez przechowywanie przez 12 tygodni prób w komorach klimatycznych zapewniających kontrolowane warun­ki: 40 °C oraz 5°C. Dodatkowo wykonywane są testy szokowe. W trakcie ich trwania, cyklicznie, w określonych odstę­pach czasu próbki produktów przenoszone są z 40°C do 5°C i z następnie z 5°C do 40°C.

Badanie stabilności w przyspieszonych warunkach starzenia ma swój cel. To ocena wpływu odchyleń tempe­ratury na jakość produktu i kompatybilność produktu z opakowaniem.

Wyniki porównywane są z próbką przechowywaną w warunkach temperatury pokojowej (RT). W trakcie badań stabilności wykonywane są m.in. 

  • badania or­ganoleptyczne masy,
  • badanie pH,
  • lepkości wiskozy­metrem (od lepkości zależy smarowność preparatów oraz kinetyka dyfuzji substancji aktywnych z badanej formulacji w głąb skóry)

W razie potrzeby wykonuje­my również badania wirówkowe wykorzystujące dzia­łanie siły odśrodkowej. Badanie polega na umieszcze­niu fiolki typu Eppendorf wypełnionej analizowanym preparatem w wirówce. Wskutek obrotów niestabilne emulsje ulegają rozwarstwieniu na tworzące je fazy. Innym badaniem jest badanie pod mikroskopem.

Na co zwracamy szczególną uwagę przy badaniach organoleptycznych?

Oczywiście na zjawiska, które nie są wskazane, m.in. na pierwsze symptomy krystalizacji, pojawienie się różnic konsystencji (rozdział faz) – koalescencja, śmietankowanie, sedymentacja. W emulsjach obser­wujemy czy nie następuje ich: – flokulacja, która jest procesem łączenia się cząstek fazy zdyspergowanej w większe agregaty. Następuje zazwyczaj w wyniku działania podwyższonej temperatury.

Szczególnie silną tendencję do tego typu zjawiska mają obec­ne w mieszaninie białka. To one koagulują i wytracają się z mieszaniny, – inwersja faz, która polega na na­głej zmianie typu emulsji. Zachodzi w wyniku za­stosowania złego lub zbyt małej ilości surfaktanta. Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi inwersji są duże zmiany temperatury oraz zbyt duża ilość fazy rozpraszającej. Proces rozpoczyna się od zaburzenia struktury emulsji. Następnie rozwarstwia się ona, po czym ponownie emulguje już zmieniając swój typ (tzw. łamanie emulsji).

Niejednokrotnie wykorzystujemy również spektro­skopię w bliskiej podczerwieni z transformacją Fourie­ra (ang. Fourier-transform infrared, FTIR). Badanie to polega na prześwietleniu próbki wiązką promieniowa­nia z całego badanego zakresu podczerwieni. Anali­za fourierowska pozwala na otrzymanie widma pre­zentującego zależność natężenia promieniowania od długości fali. Badanie to często wykorzystywane jest w badaniach stabilności układów czynnych i innych substancji pomocniczych.

Na tym jednak nie koniec

Wyżej opisane badania to badania pozwalające po­twierdzić stabilność fizykochemiczną. Jednak, aby wprowadzić produkt pielęgnacyjny na rynek wyko­nujemy również badania potwierdzające stabilność mikrobiologiczną i bezpieczeństwo produktu stoso­wanego na skórę zwierzęcia. To wszystko po to, aby każdy nasz Klient był zadowolony z naszego produk­tu. Ważna jest też pewność, że korzysta z produktu bezpiecznego i skontrolowanego zgodnie z najwyższymi standarda­mi.

Marzena Olejnik, Dyrektor Działu Jakości, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania